UV BLANKETS

DAY 4100 UV

DAY 4100 UV

3-ply or 4-ply EPDM Compressible Enhanced .064" to .068", .073" to .079"

DAY 4200 UV

DAY 4200 UV

3-ply or 4-ply EPDM Compressible .064" to .068", .073" to .079"

Day DAY Eclipse 8200

Day DAY Eclipse 8200

3-ply or 4-ply EPDM Compressible .064" to .068", .073" to .079"

DUCO UV Orange 481

DUCO UV Orange 481

3-ply EPDM Compressible Enhanced .064" to .068"

DUCO UV Orange 482

DUCO UV Orange 482

4-ply EPDM Compressible Enhanced .073" to .079"